Sunday, February 18, 2018

Live Up to 100 Years - Old Age Health - Information, Exercise and Nutrition Programs
వంద ఏళ్ళు బ్రతకాలంటే ఏం చెయ్యాలి? - శాస్త్రజ్ఞుల సలహాలు

___________________


___________________


Research into Preventing Old Age - Delaying Old Age

Healthy Ageing: The Role of Nutrition and Lifestyle
BNF (British Nutrition Foundation)
John Wiley & Sons, 03-Sep-2013 -  448 pages
https://books.google.co.in/books?id=7XGwAAAAQBAJ


2015
Researchers Study 3 Promising Anti-Aging Therapies.

Studies of centenarians suggest that these individuals live that long because they avoided most of the diseases that burdened  others in their 70s and 80s, according to  Nir Barzilai, director of the Institute for Aging Research at the Albert Einstein College of Medicine.
https://www.scientificamerican.com/article/researchers-study-3-promising-anti-aging-therapies/

World’s first anti-ageing drug could see humans live to 120
Sarah Knapton, science editor
29 NOVEMBER 2015
http://www.telegraph.co.uk/science/2016/03/12/worlds-first-anti-ageing-drug-could-see-humans-live-to-120/

2016

Aging Is Reversible—at Least in Human Cells and Live Mice
Changes to gene activity that occur with age can be turned back, a new study shows.
By Karen Weintraub on December 15, 2016
https://www.scientificamerican.com/article/aging-is-reversible-at-least-in-human-cells-and-live-mice/

University of New South Wales Scientists discover that DNA can be repaired. A giant leap for anti-aging
March 23, 2017
University of New South Wales
Researchers have made a discovery that could result into a  drug that improves DNA repair and through that reverses ageing.
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/03/170323141340.htm

2018

Anti Aging Research Increasing and Giving Promising Discoveries

Researchers were surprised to learn that by manipulating just 17 genes, which also exist in humans, they could double the life expectancy of a much-studied worm called C. elegans, and even make mice live 60 per cent longer.
https://www.ctvnews.ca/health/anti-aging-field-explodes-in-pursuit-of-healthy-old-age-1.3778287Common Diseases in Old Age
http://www.gits4u.com/renew/snrctz3.htm

Old Age Health Solutions
http://www.oldagesolutions.org/health/HealthMain.aspx
Old Age Solutions is a portal maintained by AIIMS and is an initiative of Ministry of Science and Technology, India.
http://www.oldagesolutions.org/


women's Health - Old Age
http://womenshealth.gov/aging/diseases-conditions/


Global Research and Recommendations

Preventing Falls in Old AGe - WHO Report  2007
http://www.who.int/ageing/publications/Falls_prevention7March.pdf


Updated 19 February 2018
8 August 2012

Wednesday, February 7, 2018

Weight Loss Advice, Science, Suggestions and Tips - Telugu - బరువు తగ్గడానికి సైన్సు, ఆహారం - సలహాలు


బరువు తగ్గడానికి సైన్సు - జాసన్ ఫంగ్ గారి వ్యాసాల లంకెలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి. కొన్ని రోజుల తర్వాత వాటి సారాంశం తెలుగులో ఇవ్వబడుతుంది

బరువు తగ్గడం సాధ్యమే - సులువే - పద్ధతి తెలుసు కోండి - ప్రయత్నించండి
https://www.youtube.com/watch?v=DvBKTgONhSo
___________________

___________________


బరువు తగ్గడానికి ఆహారం - సలహాలు
https://www.youtube.com/watch?v=q1Wp7rx4XXA

___________________


____________________

రోజుకి కెలోరీలు ఎన్ని కావాలి? బరువు తగ్గాలంటే ఎన్ని కెలోరీలు తీసుకోవాలి?
https://www.youtube.com/watch?v=iG44f48gHR0

____________________


_____________________

Tips

56 Ways to Lose Weight Accordig to Science

http://www.msn.com/en-in/health/fitness/56-ways-to-lose-weight-forever-according-to-science/ss-BBsEOiV?li=CCqKrn&ocid=SK2MDHP

Weight loss industry is $20 billion


1. Eat a good breakfast - You are likely to eat less in the rest of the day.

2. Eat dessert or sweet at the end of breakfast - You are likely to eat less in the rest of the day as well as during many days.

3. eat more fibre

4. Quit drinking carbonated drinks

5. Buy and store vegetables and eat them.

6. Use more vegetarian protein. Replace meat.

7. Increase dairy items.

8. Have adequate protein intake

9. Coffee drinking may increase your metabolism

10.Be careful with wine intake. One serving may give you 125 calories. 3 servings is almost a meal.Weight Reduction  Science


బరువు తగ్గడానికి సైన్సు - జాసన్ ఫంగ్ గారి వ్యాసాలు 


How to Lose Weight I
https://idmprogram.com/lose-weight/

The MultiFactorial Nature of Obesity – How to Lose Weight II
https://idmprogram.com/multifactorial-nature-obesity-lose-weight-iiBibliography

THE ROLE OF LEPTIN IN ENERGY HOMEOSTASIS IN HUMANS
Rosenbaum and Leibel, July 2014
Accepted Preprint first posted on 25 July 2014 as Manuscript JOE-14-0358
http://joe.endocrinology-journals.org/content/early/2014/07/25/JOE-14-0358.full.pdf

A missing link in bodyweight homeostasis: The catabolic signal of the overfed state
Yann Ravussin,1,3 Rudolph L. Leibel,2,3 and Anthony W. Ferrante, Jr.1,3
Cell Metab. 2014 Oct 7; 20(4): 565–572.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4191848/


Updated  7 February 2018,  28 May 2017/


Sunday, February 4, 2018

70 to 100 grams Fat - 70 నుండి 100 గ్రాములు ఫేట్ ప్రత్యేకముగా తినాలా? - నో. నో. నో.వీరమాచినేనిగారు రైటా


70 నుండి 100 గ్రాములు ఫేట్ ప్రత్యేకముగా తినాలా?

నో. నో. నో.  అంటున్నారు జాసన్ ఫంగ్

నేను ఆకలి తగ్గేవరకూ తక్కువ పిండిపదార్ధములు ఎక్కువ  ఫేట్ తినమని చెబుతున్నాను.

అంతేకాని  కడుపునిండా భోజనం చేసి ఇంకా ఎక్కువ  ఫేట్ తినమని చెప్పటం లేదు.

ఎక్కువ  ఫేట్ తింటే స్థూలకాయులు బరువు తగ్గుతారు అని చెప్పటం సరి అయినంది  కాదుNo. Says Jason  Fung.

I suggest eating a low carb, high fat diet until you are full when you eat.

If you have 2 choices:

A – Eat Low Carb High Fat until full.

B – Eat LCHF until full, and then eat more butter, oil, BPC and fat bombs

You should choose option A.

But unfortunately some people are thinking option B is better.

https://idmprogram.com/who-needs-to-avoid-fat-bombs-and-bpc/

Should You Eat Fat Bombs? 70 to 100 Grams Extra Fat?No. Says Jason  Fung.

I suggest eating a low carb, high fat diet until you are full when you eat.

If you have 2 choices:

A – Eat Low Carb High Fat until full.

B – Eat LCHF until full, and then eat more butter, oil, BPC and fat bombs

You should choose option A.

But unfortunately some people are thinking option B is better.

https://idmprogram.com/who-needs-to-avoid-fat-bombs-and-bpc/Type 2 Diabetes Can Be Cured and Reversed - The Logic and Practice


While extreme,   bariatric  surgeries have proven the point that the metabolic abnormalities that underlie T2D (hyper insulinemia, insulin resistance) can often be fully reversed after a short (weeks) period of intensive treatment with bariatrics.

Similarly fasting can cure Type 2 Diabetes.

4th Article on Type 2 Diabetes by Jason Fung
https://idmprogram.com/fasting-cures-diabetes-t2d-4/

https://idmprogram.com/treatments-that-cure-type-2-diabetes-t2d5


Type 2 Diabetes can be cured.
Saying otherwise is a big lie.
_________________________________________Research

Fasting-Mimicking Diet Promotes Ngn3-Driven β-Cell Regeneration to Reverse Diabetes
Journal Cell
Volume 168, Issue 5, p775–788.e12, 23 February 2017
http://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(17)30130-7


http://www.bbc.com/news/health-39070183


Regarding Fasting by Diabetes Patients

https://www.diabetes.org.uk/guide-to-diabetes/enjoy-food/eating-with-diabetes/fasting

https://www.everydayhealth.com/type-2-diabetes/living-with/fasting-safely-with-diabetes/

Fasting for Health Purposes - Jason Fung

PCOD - PCOS - Diet and Treatment Related InformationTherapeutic Fasting - Dr Jason Fung

Treatment Option for PCOS

___________________

___________________Lost 17 pounds in 21 days with PCOS
___________________


___________________Fasting and Polycystic diseases
Dr. Jason Fung
Nephrologist. Special interest in weight management and diabetes
Aug 9, 2017
https://medium.com/@drjasonfung/much-new-and-interesting-data-support-the-benefits-of-fasting-in-diseases-other-than-obesity-and-868a73734a63


Dr. Jason Fung's Web site
https://idmprogram.com/blog/

Samantha – Polycystic Ovary Patient Profile
https://idmprogram.com/samantha-polycystic-ovary-patient-profile/

Dr. Jason Fung -  IDM Program -  Online Consultation is available for PCOS related Dieting.

https://www.dietdoctor.com/authors/dr-jason-fung-m-dRegular Allopathic Treatment Information

Polycystic ovary syndrome (PCOS)
Mayo Clinic
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pcos/diagnosis-treatment/drc-20353443

Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) - Treatment Overview
WebMD
https://www.webmd.com/women/tc/polycystic-ovary-syndrome-pcos-treatment-overview


https://www.womenshealth.gov/a-z-topics/polycystic-ovary-syndrome


IS THERE A CURE FOR PCOS?
PCOS AWARENESS ASSOCIATION IS REGISTERED AS A 501(C)(3) NON-PROFIT ORGANIZATION.
CONTRIBUTIONS TO PCOS AWARENESS ASSOCIATION ARE TAX-DEDUCTIBLE TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW.
PCOS AWARENESS ASSOCIATION'S TAX IDENTIFICATION NUMBER IS EIN #46-1182190.
http://www.pcosaa.org/is-there-a-cure-for-pcos/


https://www.nhs.uk/conditions/polycystic-ovary-syndrome-pcos/treatment/